Uchwała Nr XII/ 117/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała Nr XII/ 117/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 18 ust 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje.

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Hanna Owocka
(2015-10-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-11-02 15:44:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2015-11-03 14:26:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki