Zarządzenie   Nr 22/2016

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 stycznia 2016roku

 

          w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z pózn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U z 2015 r., poz.1942.) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

 

1.      Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

2.  Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2.

 

1.      Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

2.      Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

 

§  3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

 

§  4.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z. up. Burmistrza

/-/ Jacek Gereluk

Sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2016

     Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

                                                                                                                     z dnia 29 stycznia 2016r.

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2016/2017

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice kandydatów logują się do systemu elektronicznego naboru, i składają wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami w przedszkolu,  oddziale przedszkolnym  w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

 

od 14 marca 2016r. od godz. 9:30

do 29 marca 2016r. do godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

od 30 marca 2016r.

do 05 kwietnia  2016 r.

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole.

 

 

12 kwietnia  2016r. godz. 12:00

Rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych składają w wybranym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podpis potwierdzający wolę uczęszczania dziecka do przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole.

 

od 15 kwietnia 2016r. godz. 8:00

do 25 kwietnia 2016r. godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny  2016/2017.

 

 

28 kwietnia 2016r. godz. 12:00

Składanie podań o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

7 dni od ogłoszenia

Uzasadnienie przez dyrektora placówki odmowy przyjęcia kandydata.

5 dnia od złożenia

Składanie przez rodziców kandydata odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej

7 dni od otrzymania odpowiedzi

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

7 dni od otrzymania odwołania

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2016/2017 z podziałem na grupy.

 

30 sierpnia 2016r. godz. 12:00

 

 

 

 

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

Rodzice kandydatów składają wniosek  wraz z dokumentami  do dyrektora wybranej placówki

( wniosek do pobrania w placówce)

 

od 25 maja 2016r.  od godz. 8:00

do 03 czerwca 2016r. do godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

 

od 06 czerwca 2016r.

do 10  czerwca  2016 r.

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole.

 

 

13 czerwca  2016r. godz. 12:00

 

Rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych składają w wybranym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole   podpis potwierdzający wolę uczęszczania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole.

 

od 16 czerwca 2016r. godz. 8:00

do 22 czerwca 2016r. godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole  na rok szkolny  2016/2017.

 

 

23 czerwca 2016r. godz. 12:00

Składanie podań o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

 

7 dni od ogłoszenia

Uzasadnienie przez dyrektora placówki odmowy przyjęcia kandydata.

 

5 dnia od złożenia

Składanie przez rodziców kandydata odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej

 

7 dni od otrzymania odpowiedzi

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie rodzica kandydata.

 

7 dni od otrzymania odwołania

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole na rok szkolny 2016/2017 z podziałem na grupy.

 

30 sierpnia 2016r. godz. 12:00

 

 

         Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2016

           Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

                                                                                                                                        z dnia 29 stycznia 2016r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły, wraz z złącznikami, (wniosek do pobrania w szkole).

 

od 1 marca 2016r. godz. 8:00

do 31 marca 2016r. godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

 

od 01 kwietnia 2016r.

do 15 kwietnia 2016r.

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły.

 

19 kwietnia godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły  w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 22 kwietnia 2016r. godz. 8:00

do 29 kwietnia 2016r. godz. 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2016/2017

 

04 maja  2016r. godz. 12:00

Składanie podań o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 

7 dni od ogłoszenia list

Uzasadnienie przez dyrektora szkoły odmowy przyjęcia kandydata.

 

 

5 dni od złożenia odwołania

Składanie przez rodziców kandydata odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

7 dni od otrzymania odpowiedzi

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie rodzica kandydata

 

7 dni od otrzymania odwołania

 

Ogłoszenie list dzieci przyjętych do szkoły na rok szkol

y 2016/2017 z podziałem na klasy.

 

20 czerwca 2016r. godz. 12:00

 

 

 

 

 

Rodzaj czynności

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

Rodzice składają „Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły, wraz z złącznikami , (wniosek do pobrania w szkole).

 

od 09 maja 2016r. godz. 8:00

do 18 maja 2016r. godz. 15:00

 

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych zasad.

 

od 23 maja 2016r.

do 25 maja  2016r.

 

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do szkoły.

 

06 czerwca 2016r.  godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły  w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 09 czerwca 2016r. godz. 8:00

do  15 czerwca 2016r. godz. 15:00

 

Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2016/2017

 

20 czerwca  2016r. godz. 12:00

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Sejda
(2016-01-29)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2016-01-29 10:34:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2016-01-29 10:57:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki