☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 04.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpisanie zagranicznego

aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

2. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu  na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń  w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Opłaty:

50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001.

Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się  w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

 

Miejsce złożenia dokumentu

Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim pok. nr 11, tel. (22)  51 22 270, 271.

 

Termin :

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy lub osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny     w przypadku rejestracji zgonu.

W przypadku gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL W przypadku gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka,  a  w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokona transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca.

Uzupełnienie danych brakujących w zagranicznym akcie: Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji  w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Osoba występująca z wnioskiem o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami. Uzupełnienia aktu zagranicznego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Akty uzupełniane są na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego. Opłata skarbowa od wydania odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu - 39 zł Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;

2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;

3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
 

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Pełnomocnictwo w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2016-02-22 11:45:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-31 10:50:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380