☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 24.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej

Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej

 Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej.

2. Orzeczenie o rozwodzie, separacji lub unieważnienie małżeństwa  wraz z klauzulą prawomocności.

3. Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku I Rozporządzenia nr 2201/2003.

4. Urzędowe tłumaczenie ww. dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem (dotyczy orzeczeń zaocznych).

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.

 

Opłaty:

- opłata skarbowa za dokonanie czynności 11 zł

-opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001.

Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się  w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

 

Miejsce złożenia dokumentu

Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego   w Nowym Dworze Mazowieckim pok. nr 11 tel. (22)  51 22 270, 271.

 

Termin:

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego  w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane: rozporządzeniem Bruksela IIa).
Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).

2. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.

3. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:

- osobiście,

- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

3) konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pełnomocnictwo w sprawie uznania orzeczenia zagranicznego (PDF 1 MB)

Wniosek o uznanie orzeczenia  zagranicznego z  Unii Europejskiej (1 MB)

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2016-07-13 15:34:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kosiorek
(2019-01-30 15:27:12)

 
 
liczba odwiedzin: 14452477

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X