☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej

 Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej.

2. Orzeczenie o rozwodzie, separacji lub unieważnienie małżeństwa  wraz z klauzulą prawomocności.

3. Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej na formularzu określonym w załączniku I Rozporządzenia nr 2201/2003.

4. Urzędowe tłumaczenie ww. dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem (dotyczy orzeczeń zaocznych).

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.

 

Opłaty:

- opłata skarbowa za dokonanie czynności 11 zł

-opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001.

Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się  w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego.

 

Miejsce złożenia dokumentu

Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego   w Nowym Dworze Mazowieckim pok. nr 11 tel. (22)  51 22 270, 271.

 

Termin:

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego  w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane: rozporządzeniem Bruksela IIa).
Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).

2. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.

3. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:

- osobiście,

- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

3) konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pełnomocnictwo w sprawie uznania orzeczenia zagranicznego (PDF 1 MB)

Wniosek o uznanie orzeczenia  zagranicznego z  Unii Europejskiej (1 MB)

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2016-07-13 15:34:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:27:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380