Uchwała XXIX/ 329 /17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXIX/ 329 /17

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 14 marca 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023

 

 

         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje.

 

 

            § 1  W Uchwale nr XXV/277/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023,  załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

            § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

            § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

Załącznik

Dokument 

Obszary zdegradowane 1 

Obszary zdegradowane 2 

Wytworzył:
Katarzyna Krysiewicz
(2017-03-14)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2017-03-24 12:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-04-19 12:48:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki