☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 82/2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia  25 kwietnia 2017 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu weryfikacji ofert, rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach otwartego naboru na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową w celu weryfikacji ofert, rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach otwartego naboru na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu, w składzie:

 

1.            Hanna Owocka                  -        przewodniczący

2.            Marzena Kłosiewicz            -        sekretarz

3.            Bartosz Rogiński               -        członek komisji (z-ca przewodniczącego)

4.            Katarzyna Krysiewicz         -        członek komisji (z-ca sekretarza)

5.            Iwona Kuczera                  -        członek komisji

 

§ 2

 

Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert i rekomenduje Burmistrzowi wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

 

§ 3

 

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Bartosz Rogiński
(2017-04-25)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2017-05-02 13:59:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-05-02 14:01:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380