☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 02.05.2017 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 85/2017          

Burmistrza  Miasta  Nowy Dwór  Mazowiecki

z  dnia  02.05.2017 r.

                                                   

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), art. 42 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (j.t. Dz.U. poz. 796) – zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (Zarządzenia
Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 marca 2016 r.) wprowadza się zmiany:

1.  Treść § 18 (Rozdział IV Czas pracy) otrzymuje następujące brzmienie:

1.     „Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w zakładzie pracy lub innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.

2.     Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

3.     Pracownicy Urzędu pracują w podstawowym systemie czasu pracy z wyłączeniem pracowników obsługi Urzędu oraz pracowników Straży Miejskiej, którzy pracują
w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 10 godzin (pracownicy obsługi Urzędu) oraz 12 godzin (strażnicy i pracownicy zatrudnieni przy obsłudze monitoringu).

4.     Pracownicy cywilni Straży Miejskiej (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu) pracują w podstawowym systemie czasu pracy.

5.     Ustala się następujący rozkład czasu pracy pracowników Urzędu:

1)     Przeciętnie 40 godzin tygodniowo, z zachowaniem przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w następujących godzinach:

a)           w poniedziałki od 9.00 do 17.00,

b)           od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

2)     Według comiesięcznych harmonogramów pracują:

a)           pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego,

b)           pracownicy Targowiska Miejskiego,

c)            pracownicy obsługi Urzędu,

d)           pracownicy Straży Miejskiej (tj. strażnicy i pracownicy zatrudnieni przy obsłudze monitoringu),

e)           pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

5.     Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników wymienionych w ust. 4 pkt 2) określa comiesięczny harmonogram, który zapewnia pracownikom średnio pięciodniowy tydzień pracy. Harmonogram pracy sporządza  Naczelnik/pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza lub osobę upoważnioną, harmonogram zostaje podany do wiadomości pracownikom, co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

6.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca lub osoba upoważniona może dokonać zmian w harmonogramie. Nowy harmonogram obowiązuje
od momentu zapoznania (powiadomienia) pracownika.

7.     W Urzędzie wprowadzono Porozumieniem ruchomy rozkład czasu pracy
na podstawie art. 1401 Kodeksu pracy.

8.     Okres rozliczeniowy pracowników Urzędu wynosi 1 miesiąc, a strażników Straży Miejskiej wynosi 4 miesiące.

9.     W przypadkach szczególnie uzasadnionych Burmistrz może przedłużyć okres rozliczeniowy nie więcej niż do 12 miesięcy (z wyłączeniem strażników), w drodze odrębnego zarządzenia.

10.   Szczegółowe warunki pracy pracowników Straży Miejskiej reguluje Regulamin Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadzony odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

11.   Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

12.   Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

13.   Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 22.00 i 6.00. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.

14.   Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00.

15.   Burmistrz może w drodze wyjątku ustalić, dla niektórych pracowników indywidualny rozkład czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy może nastąpić, na pisemny wniosek pracownika po uzyskaniu pozytywnej opinii bezpośredniego przełożonego, jeżeli uzasadnione jest to osobistą sytuacją pracownika pod warunkiem, że nie zakłóci to normalnego toku funkcjonowania Urzędu.

16.   Wprowadza się 15 minutową przerwę w pracy w godzinach od 12.00 do 12.15, którą wlicza się do czasu pracy. Przerwa nie powinna zakłócać normalnego trybu pracy.

17.   Strażnicy, z wyłączeniem stanowisk kierowniczych oraz cywilnych, mają przerwy
w pracy zgodnie z książką służby. Przerwy te wliczane są do czasu pracy
 i nie powinny zakłócać normalnego toku funkcjonowania Urzędu.

18.   Osobom niepełnosprawnym dodatkowo przysługuje 15 min. przerwy w pracy
na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, która jest wliczana do czasu pracy.

19.   Pracownikom obsługującym monitory ekranowe przysługuje przerwa 5 minutowa
po każdej przepracowanej godzinie pracy. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy.”

 

2.  Treść § 38 (Rozdział IX Ochrona pracy pracowników) otrzymuje następujące brzmienie:

  1. „Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
  2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
  3. Kobietom w ciąży nie wolno wykonywać pracy przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.
  4. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
  5. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz
    w niedzielę i święta.”

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

B u r m i s t r z

 (-) Jacek Kowalski    

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2017-05-10)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2017-05-10 11:41:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-05-10 11:44:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380