☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji

 

Inspektorem ds. Edukacji jest Pani Elżbieta Tokarska

tel: 22 51 22 152

e-mail: elzbieta.tokarska@nowydwormaz.pl

Inspektorem ds. Edukacji jest Pani Alina Ochtyra

tel: 22 51 22 154

e-mail: alina.ochtyra@nowydwormaz.pl

Inspektorem ds. Edukacji jest Pani Marta Więch

tel: 22 51 22 153

e-mail: marta.wiech@nowydwormaz.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji podlega  Sekretarzowi 

Podstawowy zakres działania wieloosobowego Stanowiska ds. Edukacji to:

1) współpraca z podległymi Miastu placówkami oświatowymi;
2) koordynacja opracowywania i aktualizacji Uchwały Rady w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
3) opracowanie i aktualizacja planu sieci oraz obwodów publicznych szkół i przedszkoli;
4) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
5) przygotowywanie dokumentacji związanej z powierzeniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej;
6) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów placówek oświatowych;
7) realizacja zadań związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dyrektorom i nauczycielom nagród Burmistrza;
9) wnioskowanie o przyznanie dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych dyrektorom;
10) przygotowywanie wniosków o nagrody Kuratora Oświaty i właściwego ministra dla dyrektorów placówek oświatowych;
11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów motywacyjnych  Burmistrza Miasta  za wybitne wyniki w nauce;
12) prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i  placówek oświatowych;
13) wydawanie zaświadczeń w sprawie możliwości przyjęcia dzieci do szkoły w przypadku realizacji nowoprojektowanych inwestycji mieszkaniowych;
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Burmistrza.
15) prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów przyuczenia do zawodu i nauki zawodu pracowników młodocianych;
16) opiniowanie wniosków do Burmistrza w sprawie dokonywania zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych oraz propozycji podziału dodatkowych kwot subwencji oświatowej i dotacji celowych dla placówek oświatowych;
17) opracowywanie dokumentacji związanej z rekrutacją do przedszkoli oraz współpraca z przedszkolami w zakresie naboru do placówek;
18) przygotowywanie wniosków o dotacje celowe oraz podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł na realizację zadań oświatowych;
19) uczestnictwo w pracach związanych z przygotowywaniem projektów umożliwiających pozyskiwanie środków pomocowych przeznaczonych na oświatę;
20) opracowywanie wytycznych do sporządzania arkusza organizacji pracy placówki oświatowej;
21) opiniowanie  arkusza organizacji pracy placówki oświatowej;
22) opiniowanie wniosków dyrektorów szkół w sprawie organizacji kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego;
23) współdziałanie z Kuratorem Oświaty, Centralną Komisją Egzaminacyjną i ze związkami zawodowymi w sprawach wymagających uzgodnień lub opinii.
24) prowadzenie i koordynacja prac związanych z Systemem Informacji Oświatowej na szczeblu Miasta;
25) współudział w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży;
26) opiniowanie planów budżetowych szkół, przedszkoli i żłobków, analizowanie, wnioskowanie;
27) merytoryczna kontrola przebiegu realizacji zadań wynikających z planów organizacyjnych i budżetowych placówek oświatowych;
28) wykonywanie zadań kontrolnych w zakresie realizacji zarządzeń i ustaleń organu prowadzącego;
29) opracowywanie planów budżetu i sprawozdań z realizacji budżetu;
30) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież w wieku 
16 – 18 lat oraz prowadzenie ewidencji i postępowań w tym zakresie;
31) koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli;
32) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym oraz dla emerytowanych i przebywających na rencie nauczycieli tych placówek;
33) monitorowanie wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego oraz sporządzanie informacji i sprawozdań w tym zakresie;
34) współdziałanie z innymi gminami w zakresie organizacji opieki przedszkolnej, przygotowywanie porozumień, not księgowych, przekazywanie dotacji i prowadzenie rozliczeń w tym zakresie;
35) sporządzanie informacji, okresowych ocen i analiz w zakresie realizacji zadań oświatowych, w tym sprawozdawczość statystyczna dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych;
36) prowadzenie całości spraw związanych z wpisem do rejestru funkcjonujących publicznych, niepublicznych placówek oświatowych;
37) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oświatowych jednostek niepublicznych oraz decyzji o odmowie wpisu do ewidencji;
38) prowadzenie całości spraw dotyczących dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli;
39) prowadzenie całości spraw związanych z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 

 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2017-07-01)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2017-07-05 14:01:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-02-06 11:58:42)

 
 
liczba odwiedzin: 14337141

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X