☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

148/2018

ZARZĄDZENIE NR 148/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 18 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2018 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

§ 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 95 /2017 z dnia 18 maja 2017 r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

§4
Wybór projektów do realizacji

  1. Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim.
  2. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos na projekt właściwy jego miejscu (Osiedlu) zameldowania. 
  3. Głosowanie ma charakter jawny i powszechny.
  4. Zasady oraz tryb głosowania określone zostaną odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta.
  5. Z głosowania wyłączone są przypadki, w których na dane osiedle przypada, po weryfikacji opisanej w § 3, jeden projekt i/lub suma wartości wszystkich złożonych projektów nie przekracza wartości środków pieniężnych na realizację zadań na danym osiedlu określonej w § 1 ust. 1 pkt. a) – i).
  6. W pozostałych przypadkach w wyniku głosowania powstaną „Listy zadań” uporządkowane według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów.
  7. Do projektu budżetu na 2018 r. wpisane będą projekty opisane w ust. 5 i te, których suma wartości ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy każdorazowo kwoty przypadającej na dane osiedle określonej w § 1 ust. 1 pkt. a) – i).
  8. W przypadku takiej samej liczby głosów kolejność przez głosowanie ustali Komisja.
  9. Wyniki głosowania zostaną udostępnione w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Martyna Kordulewska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2017-09-18 11:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2017-09-18 11:33:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4276778