☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 153/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 września 2017 roku

Zarządzenie nr 153/2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie: powołania komisji do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 t.j.) w związku z § 2 ust. 4 i ust. 5  Uchwały Nr XVIII/177/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Powołuję Komisję do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, zwaną dalej Komisją w składzie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków i przygotowanie propozycji dotyczącej przyznania zapomogi bezzwrotnej oraz jej wysokości.
 3. Do prawomocności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków składu Komisji.
 4. Stanowiska Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów.
  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
 5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
 6. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz na kwartał.
  W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji mogą odbyć się częściej.

§ 2

 1. Środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Burmistrz Miasta bądź upoważniona przez niego osoba.
 2. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej podejmuje Burmistrz Miasta bądź upoważniona przez niego osoba.
 3. W razie zmiany propozycji Komisji, Burmistrz Miasta bądź upoważniona przez niego osoba informuje o zmianie Komisję na piśmie wraz z podaniem uzasadnienia.
 4. Wnioski oraz stanowiska Komisji są ewidencjonowane w rejestrze wg Załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.                                                       

§ 3

Obsługę administracyjną pracy Komisji zabezpiecza Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 05 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji do spraw podziału środków finansowych na cele zdrowotne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy  Dwór Mazowiecki.

§ 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 września 2017 roku.

 

Skład osobowy Komisji

 1. Marta Więch  –  przewodnicząca
 2. Katarzyna Sobieszek  –  Publiczne Przedszkole nr 1
 3. Violetta Rydel  –  Publiczne Przedszkole nr 3
 4. Magdalena Koczanowska  –  Szkoła Podstawowa nr 5
 5. Hanna Twardowska  –  Szkoła Podstawowa Nr 1
 6. Mirosława Pajek  –  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4   
 7. Konrad Ślizowski  –  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
 8. Anna Dyra  –  Zespół Szkół nr 2 
 9. Anna Sykus  – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
 10. Agata Busłajew  –  Związek Nauczycielstwa Polskiego  

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 25 września 2017 roku

 

 

Rejestr wniosków i stanowisk Komisji

 

 

L.p.

Imię

i nazwisko nauczyciela

Data złożenia wniosku

Cel pomocy zdrowotnej

Data przyznania pomocy zdrowotnej

Przyznana kwota pomocy zdrowotnej

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Marta Więch
(2017-09-25)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2017-09-25 14:00:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2017-09-25 14:09:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4276778