☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 155/2017 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 28 września 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 155/2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 września 2017 roku.

 

w sprawie: ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 4462 z późn. zm.), art. 11 ust 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U 2016, poz. 487 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na Rok 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się V otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie zadań publicznych wskazanych w §7 i §8 Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na Rok 2017 i Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 – przyjętymi odpowiednio Uchwałami Nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016 roku oraz Nr XXV/280/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016 roku.
 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 3. na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski


 

Załącznik
do Zarządzenia nr 155/2017
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłasza V otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku polegającego na: „Realizacji szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” oraz zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

 

I.Rodzaj zadania i warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania (wg klasyfikacji budżetowej: dział 851 rozdział 85153).

 

Cel: Ograniczenie występowania problemów związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu oraz zjawiska odurzania się alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi przez dzieci i młodzież poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej.

Zadanie:

 

Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

 

Adresaci zadania:

 • uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII,
 • uczniowie gimnazjów klas II-III,
 • uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • rodzice uczniów,
 • członkowie Rad Pedagogicznych szkół.

 

Dotyczy wyłącznie placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 

Specyfikacja:

 • programy profilaktyczne powinny być dostosowane do występujących w danej grupie problemów i potrzeb,
 • powinny mieć swoje uzasadnienie w przeprowadzonej w roku 2014 Diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych (odniesienia do w. w Diagnozy należy wskazać w ofercie w części III w pkt. 2. „Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków”).
 • wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów o podobnym zakresie,
 • liczba odbiorców w grupie warsztatowej oraz czas trwania jednego programu powinien być adekwatny do potrzeb odbiorców i tematyki zajęć,
 • kadra powinna posiadać kwalifikacje adekwatne do realizowanego programu,
 • działania powinny być prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy z grupą,
 • praca z grupą może być uzupełniona spotkaniami indywidualnymi.
 •  

Szkolne programy profilaktyczne powinny dodatkowo:

 • być realizowane w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 • uwzględniać działania w zakresie profilaktyki uzależnień zrealizowane w poszczególnych oddziałach szkolnych w poprzednich latach.

 

Informacja dodatkowa – łączna liczba oddziałów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018:

Szkoły Podstawowe klasy IV-VII – 60,

Gimnazja klasy II-III – 29,

Zespół Szkół Nr 2 – 12.

Wysokość środków finansowych: 25 000 zł

 

II.Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
 2. Udział innych środków finansowych (o których mowa w cz. IV punkt 9, podpunkt 5 oferty) w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji musi wynosić nie mniej niż 1%.
 3. Oferenci nie mają obowiązku wyceny wkładu rzeczowego.
 4. Oferenci nie mają obowiązku określenia dodatkowych informacji dotyczących realizacji zadania publicznego, o których mowa w cz. IV pkt. 5 oferty – „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 5. Dofinansowanie nie może przekraczać 95% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 6. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.

 

III.Termin realizacji zadania

 

Zadanie musi być zrealizowane do 31 grudnia 2017 roku.

 

IV.Warunki realizacji zadania

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 1. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki do ich realizacji, w tym:

a) kadrę:

- specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;

- w realizację zadania mogą być zaangażowania przeszkoleni wolontariusze;

b) sprzęt niezbędny do realizacji określonego zadania.

 1. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

V.Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 do dnia 20 października 2017 roku do godz. 16:00 (decyduje data wpływu) lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 (decyduje data wpływu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim mogą udzielać stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (tel. 22 51 22 161, 22 51 22 163).

VI.Wymagana dokumentacja

Dokumenty podstawowe:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Statut organizacji

Pouczenie:

 1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 5. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 6. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 7. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 8. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
 10. W przypadku gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych (dział VI pkt. 2 –7).

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

VII.Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania od pracownika wydziału, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

 • oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
 • zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy w przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana zgodnie ze złożona ofertą.

VIII.Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 2. Opinii merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona komisja konkursowa.
 3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta.
 4. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 7 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 6. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.
 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
 9. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

IX.Kryteria wyboru ofert

 1. Kryteria formalne:
  1. Ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. Ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem V pkt. 2 ogłoszenia,
  3. Ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI.
 2. Kryteria merytoryczne:
 3. Ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Ocena, czy zadanie jest adresowane do uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. czy:

- planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;

- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;

- zadeklarowany został udział finansowych środków własnych;

- osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje.

X.Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Dotacje przyznane w 2016 i 2017 roku w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

2016

2017

851

85153

2360

100 000 zł

40 000 zł

 

BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Mariusz Ziółkowski
(2017-09-28)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2017-09-28 16:04:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2017-09-28 16:11:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4275986