☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach O/Nowy Dwór Mazowiecki

Nr 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001

 Opłatę skarbową można zapłacić bez prowizji we wszystkich oddziałach Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), nie złożono pełnomocnictwa.

W przypadku nadpłacenia lub dokonania nienależnej zapłaty opłaty skarbowej można ubiegać się o stwierdzenie jej nadpłaty.

Wnioski o zwrot/stwierdzenie nadpłaty z tytułu  opłaty skarbowej należy kierować do:

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Ul. Zakroczymska 30

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 

Informacja telefoniczna dotycząca stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nadpłaty:

- w  Wydziale Finansowym kontakt 22 51-22-124

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Inne informacje

Opłacie skarbowej podlegają:

 1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • Wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. Następujące dokumenty:
 3. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 4. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

Art.1 [Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej] ustawy o opłacie skarbowej

„1.  Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

2.  Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.”

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 7 ww. ustawy, natomiast art. 2 oraz 3 określają, co nie podlega opłacie.

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • Od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • Od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • Od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku
   o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa
   w art. 1 ust. 2,
 • Od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej "składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (...) nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (...). Dowód zapłaty (...) pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3", tj." na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska
 i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty."

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2017-11-14 13:17:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-11-14 13:17:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380