ZARZĄDZENIE  Nr 33/2018

BURMISTRZA  MIASTA

Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 19 lutego 2018 roku

 

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych.

 

        

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

  1. Pani Iwona Kuczera - Inspektor ds. społecznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  2. Pan Mariusz Ziółkowski – Podinspektor w Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  3. Pani Iwona Dylewska – Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 

 

§ 2

Do zadań Komisji należy: 

  1. Analiza złożonych ofert w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie opublikowanym w dniu 18 stycznia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; 
  2. Przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii co do złożonych ofert, rekomendacji co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych. 

 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

BURMISTRZ

 

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Mariusz Ziółkowski
(2018-02-19)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-02-19 16:01:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-02-19 16:02:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki