☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie 95/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dnia 25 maja 2018r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 95/2018

 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

dnia 25 maja 2018r. 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r.  nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526) i rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 08 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525), w związku art.30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.  2018 poz. 994) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

         § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wieloosobowemu stanowisku ds.  Edukacji.
 

        § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

               BURMISTRZ -

          /-/Jacek Kowalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2018  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  z dnia 25 maja 2018r.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

 OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 

 

 

Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10

( w skład zespołu wchodzą:

Technikum, Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)

 

 

I. 1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące   wymagania:

       1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

       2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

       3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

       4) uzyskał:

a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

       5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

       6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

       7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

       8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego;

       9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1311).

 

2.  Ponadto do konkursu  może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 niniejszego ogłoszenia.

 

     3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-9.

     4. Stanowisko dyrektora może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II. Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać:

 

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
    w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo

          - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

          - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d ) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających  posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym w lit. c;

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub karne, postępowanie dyscyplinarne;

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1311);

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721);

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.)  lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;   

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

      III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10” w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, decyduje data wpływu do urzędu.

2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 4-7, 12 i 13.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

        BURMISTRZ -

    /-/Jacek Kowalski

 

 

 

 

Wytworzył:
Alina Ochtyra
(2018-05-25)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-05-25 14:09:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-05-25 14:17:56)

 
 
liczba odwiedzin: 13852926

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X