Zarządzenie Nr 165/2018 Burmistrza Miasta z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 165/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 8 października 2018 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego w 2019 roku”, w składzie:

1. Marta Sotowicz - przewodnicząca
2. Andrzej Zieliński - sekretarz
3. Hanna Owocka - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
4. Anna Sobczyńska - członek komisji (zastępca sekretarza)

§ 2

1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 3

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku
z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. Burmistrza

/-/ Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Andrzej Zieliński
(2018-10-08)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2018-10-08 16:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2018-10-08 16:42:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki