Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 166/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 10.10.2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”, w składzie:
1. Hanna Owocka  - przewodniczący
2. Anna Sobczyńska  - sekretarz
3. Maciej Dąbrowski  - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
4. Andrzej Zieliński  - członek komisji (zastępca sekretarza)
5. Marek Słomczyński  - członek komisji

§ 2

1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

 

§ 3

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowaniem lub prowadzeniem postępowania w zgodzie ze szczegółowymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Anna Sobczyńska
(2018-10-10)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2018-10-11 11:27:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2018-10-11 11:31:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki