Zarządzenie nr 162/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

ZARZĄDZENIE  Nr 162/2018

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 1 października 2018 r.

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.), art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.),
art. 8a, art. 8b, art. 8c, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.), art. 76a § 2b i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 8a, 8b i 8c w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.),
§ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Anitę Strzelczak - Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do:

 

 1. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji;
 2. prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania
  w tych sprawach decyzji;
 3. prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.) oraz wydawania decyzji w tych sprawach;
 4. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania
  i wydawania w tych sprawach decyzji;
 5. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
 6. prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów łącznie z wydawaniem w tych sprawach decyzji;
 7. poświadczania zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem;
 8. wydawania zaświadczeń;
 9. przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.) do biura informacji gospodarczej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 10. do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji,
  o której mowa w § 10 ust. 6 ww. rozporządzenia.

       § 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udzielam na okres zatrudnienia na stanowisku Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim lub do cofnięcia upoważnienia.

 

         § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 B u r m i s t r z  

(-) Jacek Kowalski

Wyrażam zgodę:

 

…………………………………………

(data i podpis pracownika)

 

Wnioskujący:

 

………………………………………………

(data i podpis Dyrektora OPS)

 

Wytworzył:
Katarzyna Grzybowska
(2018-10-01)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-10-17 12:10:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-10-17 12:12:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki