Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 października 2018

 

ZARZĄDZENIE  Nr 175/2018

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 19 października 2018 roku

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań w imieniu Burmistrza Miasta z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.), art. 8b, art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U.z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Maz. zarządzam,co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią Paulinę Piekarską, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do:

 

  1. prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji,
  2. prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji,
  3. prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
    z wyłączeniem wydawania decyzji,
  4. prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów z wyłączeniem wydawania decyzji,
  5. do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia określonego w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z wyłączeniem wydawania decyzji.

 

§ 2. Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

§ 3. Rozwiązanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie upoważnienia. Upoważnienie udziela się bez prawa substytucji.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

Wyrażam zgodę                                                                B u r m i s t r z

        (-)Jacek Kowalski

……………………………………………                                            
 (data i podpis pracownika)

 

 

Wnioskujący:

 

 

 

………………………………………………

(data i podpis Dyrektora OPS)

 

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2018-10-19)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-11-20 13:20:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-11-20 13:22:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki