☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 4.12.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulic Okunin

 

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLIV/511/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin, obejmującego działki o nr ewid. 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 41/1, 41/9 położonych w obrębie 0029 8-03 oraz działki 416/5 w obrębie 0061 miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.12.2018 r. do 07.01.2019 r. w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 325A).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 od godz. 15:00 do 16.00 w pokoju nr 325A.

Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na adres Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@nowydwormaz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 Z-ca Burmistrza Miasta

Janusz Mikuszewski

- Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin, (PDF 133 KB) 

- Projekt rysunku Planu w rejonie ulicy Okunin, (PDF 1072 KB)

- Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin. (PDF 1363 KB)


 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2018-12-04)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-12-04 13:34:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-12-12 13:19:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380