☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz uchwały Nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki (plan obejmuje fragmenty obszaru Modlina Górki w rejonie ulic: Gen. Wiktora Thommee i Kolejowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w godzinach pracy Urzędu ( pokój 325A).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim (sekretariat) lub na adres Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
4 lutego 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w godzinach od godz. 11oo do godz. 13oo.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej „ustawą”
– w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

-         o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

-         o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

1)    w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,

2)    ustnie do protokołu, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. 325 A

3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@nowydwormaz.pl

w terminie do dnia 4 lutego 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta

Janusz Mikuszewski

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP dla części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - w rejonie ulic Generała Thommee i Kolejowej (PDF)

Projekt MPZP dla części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulic Generała Thommee i Kolejowej (PDF)

Projekt rysunku MPZP dla części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - w rejonie ul. Generała Thommee i Kolejowej (PDF)

Rysunek Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP dla części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - w rejonie ulic Generała Thommee i Kolejowej (PDF)

 

 

 

 

                

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2018-12-10)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-12-10 14:25:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-12-21 12:11:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720