Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 października 2018r.

Zarządzenie Nr 168/2018

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 października 2018r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2018

 

 

           Na podstawie art. 4, art. 5, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 395, 398, 650 i 1629), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do zarządzenia nr 18/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przeprowadzić w okresie od 29 października 2018r. do 15 stycznia 2019r. inwentaryzację okresową za 2018r. stanu aktywów i pasywów Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:

 

 1. W drodze spisu z natury:
 1. rzeczowe składniki majątku obrotowego: materiały objęte ewidencja ilościowo-wartościową,
 2. pozostałe środki trwałe - wyposażenie,
 3. druki ścisłego zarachowania – wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.,
 4. środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i trudno dostępnych oglądowi,
 5. składniki majątkowe ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej, będące własnością innych jednostek - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

 

 1.  W drodze uzyskania potwierdzenia salda:
 1. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, kredytów, udziałów
  w spółkach- wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.,
 2. należności ( z wyjątkiem tytułów publiczno-prawnych, do których stosuje się przepisy
  o zobowiązaniach podatkowych oraz należności wątpliwych, spornych, należności od pracowników),
 3. zobowiązania (z wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych).

 

 1. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych
  z danymi wynikającymi z dokumentów:
 1. grunty, prawa wieczystego użytkowania,
 2. budynki,
 3. lokale mieszkalne,
 4. środki trwałe trudno dostępne oglądowi (np. budowle podziemne, instalacje, itp.),
 5. należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone na drodze sądowej,
 6. należności i zobowiązania wobec pracowników,
 7. należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
 8. inwestycje rozpoczęte (z wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą),
 9. wartości niematerialne i prawne,
 10. rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
 11. przychody przyszłych okresów i rezerw,
 12. kapitały (fundusze) własne (podstawowe, zapasowe, rezerwowe i pozostałe),
 13. fundusze specjalne,
 14. rezerwy,
 15. aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych (np. zobowiązania warunkowe),
 16. papiery wartościowe w postaci zdematerializowanej (zapis elektroniczny).

 

§ 2

 

 1. Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza komisja inwentaryzacyjna powołana zarządzeniem nr 174/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 listopada 2017r. oraz zespoły spisowe powołane zarządzeniem nr 175/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 listopada 2017r.
 2. Inwentaryzacji w drodze uzyskania potwierdzenia salda dokonują pracownicy Wydziału Finansowego; na dzień bilansowy.
 3. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji dokonują pracownicy Wydziału Finansowego we współpracy z odpowiednimi osobami merytorycznie odpowiedzialnymi; na dzień bilansowy.

 

 

§ 3

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta i Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2018-10-10)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-01-15 09:17:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-01-15 09:19:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki