Sesja III (19 lutego 2019) - zaproszenie

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach III Sesji Rady Miejskiej   w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2019r.  ( wtorek )  o godz. 1000 w sali 410 Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z II Sesji Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska.
 6. Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii Nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016-2023
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/451/2001 Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 08 listopada 2001r. (miejsca do prowadzenia handlu)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do lat trzech. (Targowisko Miejskie Nr 1 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 1. projekt uchwały grupy radnych
 2. projekt uchwały Burmistrza Miasta
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Okunin.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Stefana Okrzei.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 24.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 7. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawy różne
 10. Zamknięcie sesji.  

                                                      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/ - /  Krzysztof Bisialski 

Wytworzył:
(2019-02-11)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-02-12 13:46:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-02-12 14:00:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki