Sesja IV (14 maja 2019) - zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

 

      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IV Sesji Rady Miejskiej   w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 14 maja 2019r. ( wtorek )  o godz. 1000 w sali 410 Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z III Sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi podmiotami na rok  2018r.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” oraz powołania jej przewodniczącego. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.                        
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Płk Edwarda Malewicza w Nowym Dworze Mazowieckim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowiecki w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowiecki    w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim w pięcioletnie Technikum.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym uczniom oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 1A w latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich  pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania i zabezpieczenia jego zwrotu dla projektu „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. ( NOSiR )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy na czas oznaczony do trzech lat. ( pawilon)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  ( ul. Lipowa )
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Morawicza )   
 31. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 32. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 33. Interpelacje i zapytania radnych.                                           
 34. Sprawy różne.                                                                           
 35. Zamknięcie sesji.  

                                                      

 

Wytworzył:
(2019-05-07)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-05-07 14:09:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-05-08 13:54:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki