☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie

Zaproszenie 

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019r. ( czwartek )  o godz. 1000 w sali 410 Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z IV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Debata nad Raportem o stanie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2018.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej    w Nowym Dworze Mazowieckim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego  w Nowym Dworze Mazowieckim oraz opłat za usługi cmentarne.    
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z Powiatem Nowodworskim dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki   (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)  na odcinku 260 m (ul. Paderewskiego).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu systemu wypożyczania rowerów miejskich pod nazwą „Nowodworski Rower Miejski”
 23. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.                                          
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.(ul. Przemysłowa)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Akacjowa )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Marii Konopnickiej -dz. nr 109/3 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Marii Konopnickiej – dz. nr 109/2 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Lotników 13 )
 30. Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy  ul. Jarzębinowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Sadowej 1.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. ( R.O.D. „PESTKA”)
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Wojska Polskiego 1/121 )
 34.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Wojska Polskiego 1/390 )
 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Wojska Polskiego 1/35 )
 36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 38. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 39. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 40. Interpelacje i zapytania radnych.                                           
 41. Sprawy różne.                                                                           
 42. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/-/ Krzysztof Bisialski

                                                      

 

 

Wytworzył:
Julita Michałowska
(2019-06-19)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-06-19 20:24:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-06-19 20:28:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156