Z A P R O S Z E N I E

 

      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 24 września 2019r. ( wtorek)  o godz. 1000 w sali 410 Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółów z V i VI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych.
 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela pracującego z grupą obejmującą zarówno dzieci 6-letnie, jak    i młodsze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Nowy Dwór Mazowiecki i Gminą Zakroczym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Nowy Dwór Mazowiecki i Gminą Pomiechówek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania Powiatu Nowodworskiego przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki.( ul. Inżynierska )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( ul. Przemysłowa)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.    ( ul. Sukienna)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.    (ul. Modlińska)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  (ul. Przemysłowa)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.   (ul. Kępa Nowodworska)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w rejonie ulicy Paderewskiego    i Inżynierskiej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gabriela Boduena w Nowym Dworze Mazowieckim.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Modlin im. płk lek. Mikołaja Zygmunta Kwaśniewskiego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 28. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 29. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.                                           
 31. Sprawy różne.                                                                           
 32. Zamknięcie sesji.  

                                                      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

   / - / Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-09-18 12:51:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-09-18 12:52:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki