Deklaracja Dostępności

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 0

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • dokumenty zawierające informacje finansowe (np. zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego, zmiany Uchwał Budżetowych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki mogą być nieprawidłowo odczytywane przez programy dla osób niewidzących, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.)
  • cześć tabel umieszczonych w serwisie może być niewłaściwie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • nagrania posiedzeń Rady Miasta opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • treści które nie zostały przez Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim wytworzone lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Sebastian Bańbura, adres poczty elektronicznej sebastian.banbura@nowydwormaz.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wejście do budynku zaopatrzone w pochylnię. Drzwi bez mechanizmu automatycznego otwierania drzwi.

Budynek nie posiada windy. Bezpośrednio na parterze budynku znajduje się punkt podawczy wyposażony w mobilną pętlę indukcyjną.  Dla osób niepełnosprawnych możliwa jest obsługa na parterze budynku. (sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego).

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduję się bezpośrednio przed budynkiem.

W budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim jest przenośna pętla indukcyjna.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku Urzędu Miejskiego nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2022-03-31)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-10-24 14:17:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2024-03-27 15:08:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki