Z A P R O S Z E N I E

 

      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IX Sesji Rady Miejskiej       w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019r.   ( wtorek)  o godz. 1000 w sali 410 Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółów z VII i VIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 9. Debata nad projektem budżetu miasta na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2020 – 2027.
 11. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 15. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za 2017 – 2018r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2019 – 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Mieszka I 44 )
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Lotników 13 )
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Źródlana 2 )
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. ( ul. Mieszka I dz. nr 30/1 )
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.   ( ul. Mieszka I dz. nr 30/2 )
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 11. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 12. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.                                           
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-11-20 16:25:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-11-20 16:27:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki