☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr IX/140/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 roku

UCHWAŁA NR IX/140/2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie opłaty targowej

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506 i poz.1309 oraz 1696) i art. 15 ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170 i z  2018 poz. 2244), art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2019r. poz. 900, oraz z 2018r. poz.1499 oraz z 2019r. poz. 924, 1495, 1520, 1556, i poz.1667), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. poz. 738), co następuje:

 

 

§ 1. Na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki wprowadza się opłatę targową:

§ 2. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim:

 1. określa wysokość stawek opłaty targowej;
 2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy opłaty targowej;
 3. zarządza pobór opłaty targowej przez pracowników Urzędu Miejskiego na Targowiskach Miejskich Nr 1 i 2 oraz w sezonowych miejscach przeznaczonych do sprzedaży;
 4. zarządza pobór opłaty targowej na Targowisku Miejskim nr 3 w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości - 22 zł.

         2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

 1. stanowiska na które można wjechać samochodem osobowym – 22 zł,
 2. stanowiska na które nie można wjechać samochodem osobowym – 19 zł,
 3. jednego kosza, ręki – 4 zł,
 4. wózka ręcznego– 8 zł,
 5. stanowiska meblowego – 48 zł,
 6. stoiska związanego ze sprzedażą gołębi, królików, i innych zwierząt– 2 zł,
 7. stanowiska pod wiatą aleja „R”, zajętego przez producenta rolnego sprzedającego własne produkty rolne – 16 zł.

         3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

         4. Wysokość opłaty dziennej nie może przekroczyć kwoty – 792,21 złotych.

         5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej na Targowisku Miejskim Nr 3 w drodze inkasa.

         2. Ustala się inkasentów opłat targowych na targowisku Nr 3 w osobach:

1) Pana Bogdana Dąbrowskiego,

2) Pana Czesława Bystrek,

3) Panią Janinę Bystrek.

     3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

     4. Wynagrodzenie dla prowadzących Targowisko Miejskie Nr 3 określa się w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 5. Traci moc uchwała nr L/550/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 11595 oraz z 2019 r. poz. 7019).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej 

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Robert Smal
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 10:57:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 11:01:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380