☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr IX/ 149 /2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze mazowieckim z dnia 26 listopada 2019

UCHWAŁA Nr IX/149/2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2019 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 40 ust. 8 i 9 w związku z art. 40 ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, poz. 12, poz. 317, poz. 1693 oraz z 2019 poz. 698, 730, 1716, 1815) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych, których zarządca jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na cele niezwiązane z ich  budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochroną  dotyczące:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
  2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1.  Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia z zastrzeżeniem §3 :

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie - 5,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50%  szerokości włącznie- 6,00 zł;

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia - 8,00  zł.

2.  Za zajęcie 1 m2 powierzchni chodnika, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej, zatoki postojowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdu ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia           w wysokości – 4,00 zł.

3.  Za zajęcie 1 m2 powierzchni pobocza oraz powierzchni innej niż określona w  ust. 1 i 2 – 2,00 zł.

§ 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni, chodnika, zjazdu, ścieki rowerowej, zatoki autobusowej, zatoki postojowej, ciągu pieszo-rowerowego, pobocza oraz innych powierzchni stanowiących część pasa drogowego na cele związane z budową obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej  ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 0,20 zł

§ 4. Za zajęcie 1 m2 powierzchni w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat:

1) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w jezdni – 20,00 zł;

2) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym poza jezdnią  – 20,00 zł;

3) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury elektroenergetycznej w jezdni    – 30,00 zł;

4) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym poza jezdnią  – 20,00 zł;

5) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury gazowej w jezdni – 30,00 zł;

6) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury gazowej w pasie drogowym poza jezdnią  – 20,00 zł;

5) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury ciepłowniczej w jezdni – 20,00 zł;

6) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury ciepłowniczej w pasie drogowym poza jezdnią  – 10,00 zł;

7) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury wodociągowej w jezdni – 20,00 zł;

8) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym poza jezdnią  – 10,00 zł;

9) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w jezdni   – 20,00 zł;

10) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym poza jezdnią  – 10,00 zł;

11) za umieszczenie 1 m2 przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej– 20,00 zł;

12) za umieszczenie 1 m2 elementów infrastruktury innych niż określone w pkt 1-11  – 30,00 zł.

§ 5. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego  – 2,00 zł;

2) za 1 m2 powierzchni reklamy – 1,50 zł;

 3) za 1 m2 reklamy lub urządzenia reklamowego umieszczone na zlecenie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  -0,00 zł;

 4) za 1 m2 reklamy lub urządzenia reklamowego umieszczone na zlecenie innych jednostek administracji publicznej lub samorządowej  -0,00 zł;

 5) za 1 m2 obiektów budowlanych typu balkony, wykusze, zadaszenia nad wejściami do budynków  -0,00 zł;

 6) za 1 m2 obiektów budowlanych służących potrzebom osób niepełnosprawnych  -0,00 zł;

 7) za 1 m2 obiektów budowlanych niż określona w pkt 1-6  – 1,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 7. Traci moc uchwała nr V/80/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27-06-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz uchwała nr VII/116/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia 24-09-2019  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Grzegorz Szmyt
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 11:58:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-18 11:07:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156