☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr IX/ 152 /2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r.

 

UCHWAŁA  Nr IX/ 152 /2019

 

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

z dnia 26 listopada 2019r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej, stanowiącej  własność

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 9 lit. „a”  ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                     o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 13 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 34  ust. 1 pkt. 1 i  art. 37 ust. 2 pkt. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, Dz.U. z 2018 r. poz. 2348 oraz  Dz.U. z 2019 r. poz. 270,      poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589 i poz. 1716),

 

- Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

 

 

§ 1.  1. Wyraża zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres  99 lat,    na rzecz osób fizycznych, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu  oznaczonych w ewidencji gruntów nr  85/1 o pow. 1451 i nr 85/4 o pow. 198 m2  w obrębie 0019               5-01, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Źródlanej nr 2.

 

2. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości  opisany jest w księdze wieczystej WA1N/00040771/2, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki obszaru Modlin Górka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/341/2001  z dnia 08/02/2001 r. - działki ewidencyjne nr 85/1 i nr 85/4 z obrębu 0019 5-01, położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 13:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-18 11:07:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156