☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr IX/ 155 /2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r.

UCHWAŁA NR IX/ 155 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i „g”   ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815)  oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z 2017 r., poz. 1509, z 2018 r., poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924)  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwała co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z kwoty 29 220 790,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 50/100) do kwoty 30 227 620,50 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 50/100) czyli o 1 006 830,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100).

Podwyższenie następuje przez podwyższenie wartości nominalnej każdego udziału o 45,20 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) tj. z kwoty      1 311,80 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta jedenaście złotych 80/100) każdy do kwoty 1 357,02 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 02/100) każdy.

 

§ 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez wniesienie wkładu pieniężnego o wartości 169,30 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100) oraz wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 1 006 660,70 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 70/100).

 

§ 3. W skład wkładu niepieniężnego (aportu) wchodzą :

 

 

  1. prawo własności sieci wodociągowej o łącznej długości L=21 571,50  mb i łącznej wartości netto 430 053,45  zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt trzy 45/100) opisanej szczegółowo w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

  1. prawo własności sieci kanalizacyjnej o łącznej długości L=15 140,50 mb i łącznej wartości netto 505 370,25 zł ( słownie: pięćset pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt 25/100) opisanej  szczegółowo w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

  1. prawo własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/25 o pow. 0,0129 ha, 6/26 o pow. 0,0133 ha, 6/27 o pow.  0,00267  obręb 0015 3-09    położonej w Nowym Dworze Mazowieckim  (Twierdza Modlin), dla której to nieruchomości tutejszy Sąd Rejonowy prowadzi KW WA1N/00077105/1  - o łącznej wartości netto 71 237,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem) opisanej szczegółowo w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IX/155/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze

Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r.

 

 

Sieć wodociągowa

rurociągi z rur  żeliwnych: D-20; D-25; D-40; D-50; D-80: D-100; D-150: D-175; D-200: D-250  w ulicach:

Długość mb

Wartość netto w zł

 

ul. 29 listopada

537,00

11 042,55

 

ul. Baśki Murmańskiej

240,50

4 384,80

 

ul. Bema

302,00

6 262,95

 

ul. Chałubińskiego

403,00

7 620,30

 

ul. Chłodnia

24,50

455,70

 

ul. Chrzanowskiego

249,50

4 399,20

 

Cytadela

6 677,00

136 644,15

 

ul. Dąbrowskiego

10,00

180,00

 

ul. Kalenkiewicza

335,00

7 443,30

 

Korona Twierdzy

262,50

 

4 410,00

 

 

ul. Ledóchowskiego

 

661,00

 

11 532,00

 

ul. Mickiewicza

228,50

4 333,50

 

ul. Mieszka I

298,00

8 493,00

 

ul. Obrońców Modlina

275,00

5 345,40

 

ul. Obwodowa

8 269,50

159 864,60

 

ul. Prądzyńskiego

201,00

3 618,00

 

ul. Szpitalna

1 151,00

21 793,95

 

ul. Thommee

488,00

9 076,80

 

Sieć wodociągowa WAK

958,50

23 153,25

 

Razem sieć wodociągowa

21 571,50

430 053,45

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IX/155/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze

Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r.

 

 

 

 

 

Sieć kanalizacyjna

rurociągi z rur  kamionkowych: D-100; D-150: D-200: D-250; D-300; D-400; D-450;D-500 i kanału murowanego D-1100x800  w ulicach:

Długość mb

Wartość netto zł

 

ul. Bema

104,50

2 194,50

 

ul. Chałubińskiego

722,50

18 948,00

 

ul. Chrzanowskiego

1 204,50

28 269,00

 

Cytadela

6 084,50

178 126,50

 

ul. Ledóchowskiego

401,50

11 895,75

 

ul. Mickiewicza

80,00

1 680,00

 

ul. Obwodowa

3 626,50

108 818,25

 

ul. Prądzyńskiego

76,00

1 938,00

 

ul. Szpitalna

431,50

10 254,00

 

Sieć kanalizacyjna WAK

279,50

7 973,25

 

Sieć kanalizacyjna Wybrzeże

2 129,50

135 273,00

 

Razem sieć kanalizacyjna

15 140,50

505 370,25

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr IX/155/2019

Rady Miejskiej w Nowym Dworze

Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Grunty i studnie

 

Powierzchnia m ²

 

Wartość netto zł

 

1

 

Działka nr ewid.  6/25  obręb 3-09, położona przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - Twierdza Modlin, zabudowana studnią głębinową nr 6a z prawem przejścia i przejazdu przez działki: nr 6/32 i 6/38

 

129

16 162,00

 

2

 

Studnia nr 6a o głębokości 68 m ppt.   Średnica  ø 450 mm. Wyposażona w pompę głębinową i armaturę.  Ogrodzona siatką stalową w ramie 61 m ².  Zużycie 97%

 

 

 

2 023,00

 

3

 

Działka nr ewid.  6/26  obręb 3-09, położona przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - Twierdza Modlin, zabudowana studnią głębinową nr 5a z prawem przejścia i przejazdu przez działki: nr 6/32 i 6/38

 

 

 

 

133

 

 

 

16 664,00

 

4

 

Studnia nr 5a o głębokości 70,8 m ppt.  Średnica   ø 450 mm. Wyposażona w pompę głębinową i armaturę.  Ogrodzona siatką stalową w ramie 63 m² .  Zużycie 97%

 

 

 

2 086,00

 

5

 

Działka nr ewid.  6/27  obręb 3-09, położona przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - Twierdza Modlin, zabudowana studnią głębinową nr 2 z prawem przejścia i przejazdu przez działki: nr 6/32 i 6/38

 

267

33 452,00

 

6

 

Studnia nr 2 o głębokości 90 m ppt.  Średnica   ø 450 mm. Wyposażona w pompę głębinową  i armaturę.  Ogrodzona siatką stalową w ramie 82 m² . Zużycie 99%

 

 

 

850,00

 

Razem grunty:

 

 

529

 

66 278,00

 

Razem studnie:

 

 

4 959,00

 

Wytworzył:
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 13:41:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-18 11:07:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156