☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr IX/ 146 /2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r

UCHWAŁA NR IX/146/2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

 

w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm. ) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn.zm.) uchwala się co następuje :

 

                                                   § 1

1. Ustala się wysokość ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 21 zł za godzinę,  natomiast za udział  w   szkoleniach pożarniczych w wysokości 12 zł za godzinę.

2. Ekwiwalent wypłaca się za każdą godzinę udziału  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach. W przypadku gdy czas akcji nie wynosi pełnej godziny ekwiwalent zostanie przeliczony na minuty  i  proporcjonalnie obliczony.

                                                   § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

                                                    § 3

Traci moc uchwała nr XXV/281/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2016 roku.

                                                    § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku,

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Piotr Rogiński
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 14:26:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-18 11:07:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156