Uchwała nr IX/138/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r.

UCHWAŁA NR IX/138/2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada  2019 r.

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2020 r.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1696,1815) i art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]    (t. j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1170,    zm. Dz.U. 2018 poz.2244),  oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. z 06 sierpnia 2019 r. poz. 738), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala,  co następuje:

 

 

§ 1.  Określa się na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. w brzmieniu załącznika
do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego   i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

                                                       [1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.  w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L  187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/138/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2020 r.

 

 

              Projektowana uchwała jest realizacją dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1   (t. j. Dz. U.  2019 r., poz. 1170, zm. Dz.U. 2018 poz.2244).

Zgodnie z tym przepisem  rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. z 2019 r., poz. 738).

            W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

           Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

           Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r.  opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 689, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w pierwszym półroczu 2019 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. wyniósł 101,80 (wzrost cen o 1,8%).

Przedstawione w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości  na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2020 r. zwiększa się średnio o 1,69%.

 

        Załącznik do Uchwały Nr IX/138/2019  
        Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz.  
        z dnia 26 listopada 2019 r.
           
             Wysokość stawek podatku od nieruchomości  
    na 2020 rok      
  L.p. Treść     Stawka podatku                    
  1. Od budynków mieszkalnych lub ich części.   od 1m.kw. powierzchni użytkowej 0,79 zł
  2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.   od 1m.kw. powierzchni użytkowej 23,47 zł
  3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.   od 1m.kw. powierzchni użytkowej 10,98 zł
  4. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.   od 1m.kw. powierzchni użytkowej         4,78 zł
  5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.   od 1m.kw. powierzchni użytkowej 7,90 zł
  6. Od budowli   od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2%
  7. Od gruntów:      
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   od 1m.kw. powierzchni          0,93 zł
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników  sztucznych   od 1 ha powierzchni          4,71 zł
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.   od 1m.kw. powierzchni          0,49 zł
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1398, z 2019 poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.   od 1m.kw. powierzchni  3,09 zł

 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 15:42:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-12-05 11:48:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki