☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 października 2019 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 167/2019

BURMISTRZ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 18 października 2019 roku

 

 

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309 i 1696), w związku z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 i z 2019 r. poz. 730) oraz § 2 ust. 5 Uchwały Nr V/76/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania ( Dz. U. z 2019 r. poz. 8904) zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję Naczelnika Wydziału Prewencji Wiesława Michałowskiego - przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

§ 2. Powołuję Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Mariusza Dąbrowskiego - przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, na członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

§ 3.Obecny skład członków Zespołu Interdyscyplinarnego jest następujący:

 1. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
 1. Agnieszka Pogorzelska - kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 2. Agnieszka Ciszewska - starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 1. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - Grażyna Kiljan - przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 2. przedstawiciel Policji - Mariusz Dąbrowski - zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji;
 3. przedstawiciele oświaty:
 1. Grażyna Cichocka-Domańska - terapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 2. Monika Alfut - pedagog Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;
 1. przedstawiciel ochrony zdrowia - Beata Wróblewska - przedstawiciel Nowodworskiego Centrum Medycznego;
 2. przedstawiciel organizacji pozarządowych - Mariola Podwiązka - wiceprezes Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek;
 3. przedstawiciele Sądu:
 1. Katarzyna Chmielewska - kurator specjalista z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,
 2. Agnieszka Dębska-Bułka - starszy kurator zawodowy z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej;
 1. przedstawiciel Prokuratury - Justyna Tupaczewska - prokurator Prokuratury Rejonowej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

UZASADNIENIE

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim wystąpił do Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckim z informacją , iż w związku z długotrwałym pobytem na szkoleniu dotychczasowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego Pana Wiesława Michałowskiego- Naczelnika Wydziału Prewencji, do udziału w posiedzeniach Zespołu wyznacza Pana Mariusza Dąbrowskiego - Zastępcę Naczelnika Wydziału.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/76/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie skład Zespołu Interdyscyplinarnego ustala zarządzeniem Burmistrz Miasta powołujący Zespół Interdyscyplinarny.

 

Wytworzył:
Edyta Znarowskia
(2019-12-18)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-23 15:02:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-12-23 15:17:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380