☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ...

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.01.2020r.

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1,art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r. poz.2081ze zm) w związku z art. 49, art. 61 §1, §3, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.)

zawiadamiam

  1. że dnia  30.12.2019r. na wniosek RSJ HOUSE Sp.zo.o Spółka komandytowa ul. Polna 13, 05-135 Wieliszew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym jeden z usługami, jednopoziomowymi garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Młodzieżowej oraz ulicy Jasnej na działkach o nr ew. 46/39, 46/24, 46/41, 33/21, 33/27, 46/36, 46/22, 46/42 obręb 0048 12-05
  2. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
  4. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1) i 2) – w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dnia 20.01.2020r. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Zarządu Zlewni w Dębem o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
  5. W związku z powyższym informuję o prawie składania wyjaśnień i zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się, co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczone na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
  6. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska, pokój nr 324 IIIP. Urząd czynny jest w godzinach 900-1700 w poniedziałki w pozostałe dni robocze 800-1600
  7. Informuję, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z up.  BURMISTRZA

Janusz Mikuszewski

 

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2020-01-21)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-01-21 14:47:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-08-10 14:19:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156