Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 6 lutego 2020 r

ZARZĄDZENIE  Nr 32/2020

Burmistrza  Miasta  Nowy  Dwór  Mazowiecki

z dnia 6 lutego 2020 r.

 

 

w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) – zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości do 15.000,- zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatek specjalny.

 

§ 3

Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego

  1. Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorowi w związku z kierowaniem zespołem.
  2. Maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego wynosi 2.000,- zł.
  3. Dodatek funkcyjny przyznaje Burmistrz lub osoba upoważniona.
  4. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

§ 4

Warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego

  1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań dyrektorowi może być przyznany dodatek specjalny na czas określony.
  2. Dodatek specjalny przyznaje Burmistrz lub osoba upoważniona.
  3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dyrektora.
  4. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas nieobecności wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
    w razie choroby i macierzyństwa.

 

§ 5

Dyrektorowi może być przyznana premia uznaniowa.

 

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisy powszechnego prawa pracy.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

§ 8

Z upływem dnia 31 stycznia 2020 r. traci moc Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

                                                                         

        

B u r m i s t r z

         

(-) Jacek Kowalski

 

 

 

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2020-02-06)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-02-14 13:05:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-02-14 13:15:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki