Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 05 lutego 2020r.

Zarządzenie nr 30/2020

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 05 lutego 2020r.

 

w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych  w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim

 Na podstawie art.30 ust.1, art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 ze zm.) oraz na podstawie § 2 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. nr 14, poz. 67) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyznacza się koordynatora czynności kancelaryjnych, w celu zapewnienia bieżącego nadzoru nad prawidłowością ich wykonywania, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczowego wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw. 

2. Funkcję, określoną w ust. 1, powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Pani Annie Kowalskiej. 

§ 2. 1.  Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przestrzegają zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności w zakresie regularnego i kompletnego przekazywania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Zakładowego.

2. Zobowiązuje się naczelników wydziałów do nadzorowania czynności wymienionych w ust. 1.

§ 3. Skreśla się § 2 Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 lutego 2015 roku.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 /-/ BURMISTRZ

 Jacek Kowalski

 

 

Wytworzył:
Anna Kowalska
(2020-02-05)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-02-25 13:33:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-02-25 13:42:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki