Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020

BURMISTRZA  MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 6  marca 2020 roku

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadań publicznych.

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506 z późń.zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019, poz. 688 z późń.zm) zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku. , zwaną dalej „Komisją” w składzie:

  1. Pan  Zenon Klimczewski  – Naczelnik  Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, 
  2. Pan Sebastian Bańbura  - Inspektor Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  3. Pan Mariusz Ziółkowski  – Inspektor w Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim,
  4. Pani Grażyna Kiljan - Prezes Nowodworskiego Stowarzyszenie Amazonek.

 

§2. Do zadań Komisji należy:  

1) analiza złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia,

2) przedłożenie Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki opinii, co do złożonych ofert, rekomendacji, co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz 

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Sebastian Bańbura
(2020-03-06)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-03-06 11:13:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-03-09 10:04:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki