Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r.

 

Zarządzenie Nr  56/2020

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w warunkach nasilenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2   i wywołanej nim choroby wysoce zakaźnej

 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 t.j. ze zm.), zarządza się, co następuje:

                                                                             § 1

W związku z gwałtownym nasileniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby wysoce zakaźnej wprowadza się z dniem podpisania niniejszego zarządzenia, do odwołania,  następujące zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:

1) zespołem właściwym ds. monitorowania sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem  się wirusa SARS-CoV-2 jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Zespołem;  

2) posiedzenia Zespołu odbywają się w każdym dniu o godz. 7.45;

3) w czasie godzin pracy Urzędu Miejskiego zamknięte pozostaje wejście do budynku, a  klucze do wejścia pozostają w dyspozycji Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

4) wstrzymuje się wstęp na teren Urzędu przedstawicieli firm cateringowych;

5) wstrzymuję wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje. Inne wyjazdy służbowe będą następować po uzgodnieniu celu i zasad z Burmistrzem Miasta lub osobą upoważnioną;

6) odwołuje się wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego;

7) rekomenduje się załatwianie spraw wewnątrz Urzędu Miejskiego i wzajemnych  kontaktów przy wykorzystaniu  telefonu, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP, a dokonywanie  wpłat przelewami elektronicznymi;

8) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego na rzecz mieszkańców dopuszcza się w  przypadku konieczności sporządzenia: aktu zgonu, aktu urodzenia, wydania  zaświadczenia o zagubieniu dowodu osobistego, zameldowania na pobyt czasowy  (wyłącznie cudzoziemców). W ww. sprawach dopuszcza się osobisty kontakt z urzędnikiem po uprzednim telefonicznym umówieniu. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy przyjęcie stron odbywa się w salach Urzędu Stanu Cywilnego;

9)w akcie zawarcia związku małżeńskiego, ogranicza się udział osób do nowożeńców  i świadków;

10) zawiesza się do odwołania działanie punktu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

11) zawiesza się do odwołania funkcjonowanie Targowiska Miejskiego Nr 1 Nr 3.

 

 

                                                                              § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi Miasta oraz naczelnikom wydziałów, samodzielnym stanowiskom w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

                                                                               § 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Dybowski
(2020-03-16)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-03-17 10:08:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-03-17 10:21:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki