Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 75/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 09 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

§1.Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDM" w następującym składzie:
1) Piotr Kirpsza  - przewodniczący;
2) Dariusz Brzeziński  - sekretarz;
3) Sławomir Lewandowski - członek komisji (z-ca przewodniczącego);
4) Anna Sobczyńska  - członek komisji (z-ca sekretarza).

§2.1.Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§3.Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. BURMISTRZA
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Dariusz Brzeziński
(2020-04-09)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-04-17 12:11:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-04-17 12:14:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki