Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2020 - 2022”, w składzie:

1. Maciej Dąbrowski  - przewodniczący
2. Andrzej Zieliński  -  sekretarz
3. Hanna Owocka  - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
4. Anna Sobczyńska  - członek komisji (zastępca sekretarza)

§ 2

1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 3

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Andrzej Zieliński
(2020-04-08)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-04-17 13:13:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-04-17 13:18:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki