Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE  NR 78/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w warunkach występowania stanu epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby wysoce zakaźnej

 

            Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) zarządza się, co następuje:

 

            § 1. W związku z występowaniem na obszarze kraju stanu epidemii spowodowanej  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby wysoce zakaźnej wprowadza się z dniem 22 kwietnia 2020 r. do odwołania, zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowiecki wskazane w niniejszym zarządzeniu.

           

            § 2. Wprowadza się ograniczenie wykonywania przez Urząd Miejski zadań   o charakterze publicznym do:

1) wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie:

a)  rejestracji stanu cywilnego,

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

c) pomocy społecznej,

d) świadczenia usług komunalnych,

e) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego  wydanych na podstawie  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

f) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy    z dnia 10 kwietnia  2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

g) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji  wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),                                    

h) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

2) wykonywania innych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

§ 3. 1. Czynności, o których mowa w § 2 pkt 1, w przypadku bezwzględnej konieczności bezpośredniego kontaktu interesanta z pracownikiem, będą realizowane tylko przy zastosowaniu przez obydwie strony środków ochrony indywidualnej, to jest maseczek  (przyłbic) rękawiczek jednorazowych i płynu dezynfekującego.

            2. Liczba interesantów wchodzących do budynku w sprawach wymienionych w § 2 pkt 1 i wymagających bezpośredniego kontaktu, będzie regulowana przez pracowników ochrony obiektu i strażnika miejskiego.

            3. Sprawy nie wymienione w § 2 pkt 1 będą realizowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub korespondencyjnie.

           4.Zespołem właściwym do spraw monitorowania stanu zagrożenia i reagowania w związku występowaniem stanu epidemii jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego w ramach posiedzeń zwoływanych przez Burmistrza Miasta.  

            § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi Miasta   oraz naczelnikom wydziałów, samodzielnym stanowiskom w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

                                            

            § 5. Tracą moc:

1) zarządzenie Nr  56/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w warunkach nasilenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby wysoce zakaźnej;

2) zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie  wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w warunkach nasilenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby wysoce zakaźnej.

  § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

 

                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                             (-) Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Andrzej Dybowski
(2020-04-23)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-04-23 13:26:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-04-23 13:29:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki