Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 81/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

 

§1. Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Sprawowanie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego", w następującym składzie:

1) Hanna Owocka              -        przewodniczący;

2) Dariusz Brzeziński          -        sekretarz;

3) Marzena Kłosiewicz        -        członek komisji (z-ca przewodniczącego);

4) Anna Sobczyńska          -        członek komisji (z-ca sekretarza).

 

§2.1.  Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

 2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

 

§3. Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

 

§4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    Z up. BURMISTRZA

    Janusz Mikuszewski

      Z-ca Burmistrza

 

Wytworzył:
Dariusz Brzeziński
(2020-04-27)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-04-28 12:14:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-04-28 12:21:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki