Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania biegłego

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania biegłego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

§1. Powołuję w roli biegłego Pana Wojciecha Białkowskiego, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone pytania oraz dokonania badania złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie zintegrowanych systemów oraz niezbędnej infrastruktury w UM i JM Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do świadczenia e-usług publicznych – e-NDM”.

§2.1. Biegły rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Biegły zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§3. Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się Biegłego do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. BURMISTRZA
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Dariusz Brzeziński
(2020-04-27)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-05-08 11:30:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-05-08 11:37:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki