☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 25.05.2020r.

 

GK.6220.9.12.2019                                

Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4 art. 85 ust 3 ustawy z 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

zawiadamia

  1. że dnia 25.05.2020r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o, ul. Rtm. Pileckiego 100 w Nowym Dworze Mazowieckim Sp.z.o.o,  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzeń wodnych – studni wierconych nr 1 i nr 2 na gminnej działce 41/1 obręb 9-02 w Nowym Dworze Mazowieckim.
  2. Zgodnie ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
  4. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia odstąpiono od nakładania obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
  5. Informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z treścią opinii organów opiniujących.
  6. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska, pokój nr 324 IIIP. Urząd czynny jest w godzinach 900-1700 w poniedziałki w pozostałe dni robocze 800-1600
  7. Informuję, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim.
  8. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, (25.05.2020- 15.06.2020)

Z up. BURMISTRZA

Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

 

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2020-05-25)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-05-26 09:36:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-08-10 14:19:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156