☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dopisanie do spisu wyborców obywatela RP (w części A spisu wyborców)

Dopisanie do spisu wyborców obywatela RP (w części A spisu wyborców)

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wyborcy przebywający czasowo na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 28 czerwca 2020 r., tj. w dniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali są dopisywani do spisu wyborców na swój wniosek, złożony najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r.
 2. Wyborcy zameldowani w Nowym Dworze Mazowieckim wyłącznie na pobyt czasowy (którzy nie wpisali się na swój wniosek do stałego rejestru wyborców), będą mogli wziąć udział w głosowaniu pod warunkiem złożenia najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. pisemnego wniosku o dopisanie do spisu wyborców.
 3. Osoby niepełnosprawne, na swój wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r., są dopisywane do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w tym także w obwodzie głosowania, w którym siedziba obwodowej komisji wyborczej jest lokalem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w  Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r., pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu.
 5. Wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć:
  • osobiście w organie gminy właściwym dla miejsca pobytu,
  • przesłać wypełniony i podpisany wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz elektroniczny jest udostępniony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. W celu złożenia wniosku przez elektroniczną skrzynkę podawczą niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkowania na platformie ePUAP.

Informacje uzupełniające

 1. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
 2. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone.
 3. Prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który:
  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sąd
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Termin realizacji: Niezwłocznie

Miejsce załatwienia:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 228 II p.

Opłaty: Brak

Wymagane dokumenty: Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek o  dopisanie do spisu wyborców oraz do wglądu dowód osobisty.

 

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze  zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 ze zm.).

 

 

Wytworzył:
Maria Stawicka
(2020-06-04)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-06-04 13:36:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-06-04 13:45:49)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4238660