☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (PDF 304 KB)

Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. (PDF 375 KB)

Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat).  

 

Miejsce złożenia wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich pok. 230

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich.

Uwagi

 1. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. 
 2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż  do dnia 19 czerwca 2020r.
 3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, Burmistrz Miasta w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, burmistrz miasta odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
 4. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 
 5. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 
 6. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoba kandydująca w wyborach.
 7. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 8. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 9. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie Miasta, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania.
 10. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  1. śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika, 
  2. wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.
 11. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.
 12. Osobą upoważnioną przez Burmistrza Miasta do sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania jest Maria Stawicka, tel. (22) 51 22 261.

 

 

 

Wytworzył:
Maria Stawicka
(2020-06-09)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2020-06-09 10:30:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-06-09 10:40:59)
 
 
liczba odwiedzin: 14336996

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X