☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadu w postaci zużytego oleju pochodzen

 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 10.06.2020r.

GK.6220.2.8.2020                              

obwieszczenie

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1,art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 r. poz.283) w związku z art. 49, art. 61 §1, §3, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256 ze zm.)

zawiadamiam

  1. że dnia  19.05.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim wezwał wnioskodawcę RECOILS Sp.zo.o ul. Bałtycka 66, 05-120 Legionowo o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadu w postaci zużytego oleju pochodzenia roślinnego w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Towarowej 1 j na działce o nr ew. 41/14 obręb  8-11.
  2. Dnia 05.06.2020r. Wnioskodawca RECOILS Sp.zo.o ul. Bałtycka 66, 05-120 Legionowo uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z wezwaniem.
  3. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1) i 2) – w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dnia 10.06..2020r. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Zarządu Zlewni w Dębem o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
  4. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  5. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
  6. W związku z powyższym informuję o prawie składania wyjaśnień i zgłaszania żądań w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się, co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczone na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.
  7. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska, pokój nr 324 IIIP. Urząd czynny jest w godzinach 900-1700 w poniedziałki w pozostałe dni robocze 800-1600
  8. Informuję, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z up. Burmistrza Miasta

Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

 

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2020-06-10)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-06-10 14:07:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-08-10 14:19:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156