.

          

Z A P R O S Z E N I E

 

      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIV Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020r. ( wtorek)  o godz. 1000 w hali sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu   i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Sportowa 66.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółów z XII i XIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Debata nad Raportem o stanie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za rok 2019. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki   z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej 9, 11, 13, 15 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, pomiędzy Gminą Miastem Nowy Dwór Mazowiecki, a osobą fizyczną.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 22. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 23. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.                                           
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-06-23 13:41:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-06-23 13:42:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki