☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR XIV/ 201/2020   

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

 

      

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r.  poz. 284, 374, 568 i 695),

po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,
  2. sprawozdaniem finansowym,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
  4. informacją o stanie mienia Miasta,
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje :

 

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 271. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r.  poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta,
  2. sprawozdaniem finansowym;
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
  4. informacją o stanie mienia Miasta;
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

 

 

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2020-06-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 11:43:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 11:50:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156